Open van 12:00–17:00

Privacy website

Deze privacyverklaring beschrijft hoe Vereniging Promotie Stadshart Zoetermeer uw persoonsgegevens gebruikt die wij via de website www.stadshart.nl (de Website) verzamelen, bijvoorbeeld wanneer u een contactformulier invult.

U kunt op onderstaande onderwerpen klikken voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

Let op, deze privacyverklaring beschrijft niet hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken die wij bijvoorbeeld in ons winkelcentrum verzamelen of wanneer u klantenkaarthouder bent. Bent u op zoek naar informatie over:

 • de verwerking van persoonsgegevens in het winkelcentrum, bijvoorbeeld in het kader van evenementen en door middel van cameratoezicht, zie dan de Winkelcentrum en Zakelijke Partners Privacyverklaring; en
 • de verwerking van persoonsgegevens van onze (contactpersonen bij) zakelijke contacten, zoals huurders en leveranciers, zie dan de Winkelcentrum en Zakelijke Partners Privacyverklaring.
Wie is de verantwoordelijke?

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die wij verzamelen via de Website is Vereniging Promotie Stadshart Zoetermeer. Wij zijn gevestigd in Zoetermeer aan de Einsteinlaan 30 (2719 ER), maar u kunt ons ook bereiken via e-mail: info@stadshart.nl.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Via de Website verzamelen wij persoonsgegevens die u ons rechtstreeks verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u een contactformulier invult. Wij verzamelen ook persoonsgegevens door bij te houden op welke wijze u met de Website omgaat. Dit doen wij bijvoorbeeld door middel van het gebruik van cookies op de Website.

Welke persoonsgegevens wij concreet van u verzamelen en verwerken, zal afhangen van de wijze waarop u met ons contact hebt, bijvoorbeeld of u enkel de Website bezoekt of ook een contactformulier invult. Hieronder hebben wij vermeld welke persoonsgegevens wij kunnen verzamelen via de Website:

Naam en contactgegevens: Indien u op de Website een contactformulier invult, verzamelen wij uw naam en e-mailadres. Wij verzamelen ook eventuele verdere informatie die u in het contactformulier opneemt, zoals uw titel en opmerkingen of verzoeken.

Apparaat en browser: Door middel van het gebruik van cookies verzamelen wij informatie over het type apparaat waarmee u de Website bezoekt en de browser die u gebruikt om de Website te bezoeken. Ook verzamelen wij uw IP-adres en houden wij bij welke pagina’s van de Website u heeft bezocht. Voor meer informatie over het gebruik van cookies verwijzen wij u naar onze cookieverklaring.

Hoe gebruiken wij de persoonsgegevens die wij verzamelen?

Wij gebruiken de persoonsgegevens die wij verzamelen om te kunnen reageren op uw vraag of verzoek via het contactformulier. Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze Website te analyseren en om deze te verbeteren.
U bent niet verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken, maar indien u dat niet doet, kunnen wij u mogelijk geen dienst leveren. Bijvoorbeeld: indien u wilt dat wij reageren op een verzoek van u, dan hebben wij uw contactgegevens nodig.

Wat is de juridische grondslag van de gegevensverwerking?

Wij mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken als wij een juridische grondslag hebben voor de gegevensverwerking zoals neergelegd in artikel 6 AVG. Als wij geen juridische grondslag hebben, dan is de gegevensverwerking niet toegestaan.

De persoonsgegevens die wij verzamelen wanneer u het contactformulier invult, verwerken wij omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang namelijk het kunnen reageren op uw contactverzoek(en).

Voor de persoonsgegevens die wij verzamelen door middel van cookies is onze grondslag uw toestemming. U kunt in onze cookieverklaring lezen hoe u uw cookie-voorkeuren kunt instellen en beheren.

Waar bewaren wij uw persoonsgegevens?

In beginsel bewaren wij uw persoonsgegevens op servers die zich binnen de Europese Economische Ruimte (EER) bevinden.
Door ons ingeschakelde verwerkers kunnen persoonsgegevens buiten de EER brengen. Door middel van contractuele afspraken met onze verwerkers waarborgen wij dat uw persoonsgegevens alleen mogen worden doorgegeven wanneer er een passend beschermingsniveau wordt geboden, of wanneer passende waarborgen worden getroffen ter bescherming van uw persoonsgegevens. In de praktijk zal in een dergelijk geval vaak gebruik worden gemaakt van door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontracten. Voor meer informatie hierover, klikt u >hier.

Met wie delen wij uw gegevens en waarom?

Wij delen persoonsgegevens met verwerkers die op onze instructie een deel van de verwerking van de persoonsgegevens verrichten. Indien wij onze onderneming of een deel daarvan verkopen (waaronder individuele activa), of indien wij fuseren of anderszins samengaan met een andere onderneming, dan delen wij uw persoonsgegevens met de nieuwe eigenaar, respectievelijk onze fusiepartner. Verder delen wij persoonsgegevens met toezichthouders, opsporingsdiensten of andere overheidsinstanties indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Ten slotte delen wij uw gegevens met derden indien dit noodzakelijk is voor de afhandeling van een verzoek, vraag of klacht.
Wij hebben de volgende verwerkers ingeschakeld:

 • Google Analytics, ten behoeve van het optimaliseren van de website

Met deze verwerkers hebben wij schriftelijke afspraken gemaakt over de wijze waarop zij namens ons persoonsgegevens verwerken. Wij zien toe op de naleving van deze afspraken.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doeleinde waarvoor wij de persoonsgegevens verwerken, tenzij er omstandigheden zijn die ons verplichten uw persoonsgegevens langer te bewaren (bijvoorbeeld wettelijke verplichtingen of ter bescherming van onze rechten dan wel van onze werknemers). De bewaartermijn kan per doeleinde verschillen.

Contactgegevens en andere gegevens die u via de website zelf aan ons verstrekt: Wij bewaren deze gegevens maximaal één jaar na het laatste contact met u.

Gegevens verzameld door middel van cookies (waaronder apparaat- en browsergegevens): De concrete bewaartermijn hangt af van het type cookie. De bewaartermijn verschilt van tien dagen tot twee jaar. Meer informatie kunt u vinden in onze cookieverklaring.

Facebookpagina Stadshart Zoetermeer

Wij beheren een Facebookpagina door middel waarvan wij toegang hebben tot paginastatistieken. Via deze paginastatistieken hebben wij op geaggregeerd niveau inzicht in bijvoorbeeld de leeftijden van onze paginabezoekers, hun woonplaats en hun geslacht. Het inzien van deze informatie is noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang, namelijk het kunnen afstemmen van de inhoud van onze Facebookpagina op de bezoekers daarvan.

Hoewel wij de verkregen informatie niet kunnen koppelen aan specifieke personen, worden wij samen met Facebook Ireland Limited beschouwd als gezamenlijke verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van paginabezoekers.

Voor meer informatie over hoe Facebook met de persoonsgegevens van paginabezoekers omgaat, klik >hier.

Wat zijn uw rechten?

U hebt het recht inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verwerken, het recht uw gegevens te laten rectificeren of te laten verwijderen, het recht beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, het recht uw gegevens te laten overdragen (aan een derde) en het recht bezwaar te maken tegen de verwerking. De meeste van deze rechten zijn niet absoluut. Hieronder beschrijven wij uw rechten in meer detail. U kunt uw rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@stadshart.nl. Wij zullen binnen één maand op een verzoek van u reageren, maar hebben het recht om deze termijn met twee maanden te verlengen (bijvoorbeeld indien uw verzoek erg ingewikkeld is). Indien wij dit doen, zullen wij u daarover binnen één maand na uw verzoek informeren.

Recht van inzage: U kunt ons vragen te bevestigen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Indien dit het geval is, kunt u ons vragen om inzage.
Wij zullen u in dat geval ook de volgende informatie geven:

 • het doel van de verwerking;
 • de categorieën van persoonsgegevens die wij van u verwerken;
 • eventuele derden aan wie wij uw persoonsgegevens hebben verstrekt;
 • de verwachte bewaartermijn van uw persoonsgegevens, of, indien dat niet mogelijk is, de criteria die wij gebruiken om de bewaartermijn te bepalen;
 • uw recht om te verzoeken om rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens, of om beperking van de verwerking te verzoeken;
 • uw recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder; en
 • indien wij de persoonsgegevens niet rechtstreeks van u hebben ontvangen, alle beschikbare informatie over de bron van uw persoonsgegevens.

Recht op rectificatie: U kunt ons vragen uw persoonsgegevens te corrigeren indien deze onjuist zijn. Met inachtneming van het doel van de verwerking, kunt u ons ook vragen onvolledige persoonsgegevens aan te vullen.

Recht van bezwaar: U hebt het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens. 

Wij zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij wij:

 • dwingende gerechtvaardigde gronden hebben om door te gaan met de verwerking en deze gronden zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden; of
 • de persoonsgegevens nodig hebben in verband met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht om bezwaar te maken tegen ‘direct marketing’: Indien wij uw persoonsgegevens verwerken voor direct marketing doeleinden, hebt u het recht hiertegen bezwaar te maken. Indien u van dit recht gebruik maakt, zullen wij stoppen met de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel. In dat geval ontvangt u niet langer onze nieuwsbrief.

Recht op beperking van de verwerking: U kunt ons verzoeken de beperking van onze verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen. Indien wij aan uw verzoek voldoen, zullen wij - naast opslag - uw persoonsgegevens enkel verwerken met uw toestemming of voor de instelling, uitvoering of onderbouwing van een rechtsvordering, om de rechten van anderen te beschermen, of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Europese Unie of een lidstaat.

Wij zullen aan uw verzoek voldoen indien:

 • u de juistheid van de persoonsgegevens betwist, en wel voor de periode om de juistheid te controleren;
 • de verwerking onrechtmatig is en u zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens, maar in plaats daarvan om beperking van de verwerking verzoekt;
 • wij de persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig hebt voor het vaststellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering;
 • u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, voor de periode die wij nodig hebben om te beoordelen of wij gerechtvaardigde gronden hebben voor verdere verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen.

Indien wij de verwerking van uw persoonsgegevens hebben beperkt, zullen wij u informeren voordat wij de beperking opheffen.

Recht op verwijdering: U hebt het recht ons te vragen uw persoonsgegevens te verwijderen. Dit recht is niet absoluut. Wij zijn slechts onder bepaalde voorwaarden verplicht aan uw verzoek te voldoen.

Wij moeten uw persoonsgegevens verwijderen als:

 • uw persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld of verwerken;
 • u uw toestemming intrekt en er geen andere wettelijke grondslag is om de persoonsgegevens verder te verwerken (alleen van toepassing als wij uw persoonsgegevens op basis van toestemming verwerken);
 • u bezwaar maakt tegen de verwerking en wij geen dwingende gerechtvaardigde gronden voor verdere verwerking hebben; 
 • wij uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze hebben verwerkt; of
 • wij uw persoonsgegevens moeten verwijderen om te voldoen aan een wettelijke plicht op grond van het recht van de Europese Unie of Nederlands recht;
  Wij hoeven uw gegevens niet te verwijderen als de verwerking van uw persoonsgegevens nodig is voor:
 • de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
 • de nakoming van een wettelijke plicht die is neergelegd in het recht van de Europese of Unie of het Nederlandse recht; of
 • het vaststellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

Recht op gegevensoverdracht: U mag ons vragen om een kopie van uw persoonsgegevens. U mag ons ook vragen uw persoonsgegevens aan een derde over te dragen, indien dit mogelijk is. U hebt dit recht alleen als de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of omdat deze noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons, en de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

Als wij aan uw verzoek voldoen, zullen wij u uw persoonsgegevens verstrekken in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Als wij vinden dat het voldoen aan uw verzoek afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van anderen, hebben wij het recht niet aan uw verzoek te voldoen.

Recht op intrekking van uw toestemming: Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming kunt u deze te allen tijde kosteloos weer intrekken, waarna wij uw gegevens zullen verwijderen.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder: Wij streven er altijd naar om aan uw verzoeken en klachten tegemoet te komen. In aanvulling daarop hebt u steeds het recht zich te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens met verzoeken en klachten. Indien u niet in Nederland woont, kunt u zich ook wenden tot uw lokale privacy toezichthouder. De gegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG
088-1805 250
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/meldingsformulier-klachten

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegegevens?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Dit betekent onder andere dat toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt tot personen die hier noodzakelijkerwijs toegang tot moeten hebben uit hoofde van hun functie. De Website is beveiligd door middel van een TLS-certificaat (https) en met beveiligingsplugins.

Wijzigingen en updates

Als wij wijzigingen deze privacyverklaring aanpassen, zullen wij u hierover informeren. De meest recente versie zal steeds op deze website beschikbaar zijn, samen met een kort overzicht van de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige versie.