1. Aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden

Door toegang te zoeken tot of gebruik te maken van een van onze websites, het loyaliteitsprogramma, of onze mobiele toepassingen (samen de 'Services') die kunnen worden benaderd via verschillende media of apparaten en ter beschikking zijn gesteld door Unibail-Rodamco Nederland Winkels B.V. (Wij' of 'Ons'), accepteert u en stemt u ermee in zich te houden aan en gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden ('Gebruiksvoorwaarden').

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst. Indien u het niet eens bent met een van deze Gebruiksvoorwaarden, verzoeken Wij u geen toegang te zoeken tot de Services of er gebruik van te maken.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle Services, waarbij wordt opgemerkt dat sommige Services onderworpen kunnen zijn aan aanvullende bepalingen (zie hieronder "Specifieke die gelden voor onze Loyaliteitsprogrammaservice en fysieke loyaliteitskaart" en "Specifieke bepalingen die gelden voor geolocatie"). Bovendien kan het voorkomen dat niet alle Services worden aangeboden in elk winkelcentrum. Wij zijn niet verplicht om enige van de Services aan te bieden als Wij deze niet aanbieden in dit stadium, of om Services die Wij momenteel aanbieden te blijven aanbieden.

Houd u er rekening mee dat Wij Services kunnen bieden die niet zijn onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden, maar aan hun eigen voorwaarden (bijvoorbeeld voor de cadeaubonnen die Wij kunnen aanbieden, gelden bijzondere voorwaarden).

2. Registratie en Account

Om toegang te krijgen tot het loyaliteitsprogramma en/of een deel van onze Services via onze mobiele applicaties of websites, kunt u gevraagd worden om een account bij Ons aan te maken. 
Indien u een account aanmaakt bij Ons, dient u het betreffende registratieproces te voltooien en worden de volgende keuzes aangeboden:

U stemt ermee in om in alle gevallen juiste en volledige informatie aan Ons te verstrekken en deze informatie te actualiseren wanneer dat nodig is.

Zodra de account is aangemaakt, zal deze automatisch worden gekoppeld aan de loyaliteitskaart die Wij mogelijk aan u hebben verstrekt voordat de account werd gecreëerd. 
Indien u niet de houder van een door Ons verstrekte loyaliteitskaart bent op het moment dat u uw account creëert, zal het creëren van uw account automatisch leiden tot het creëren van een loyaliteitskaart bij Ons. U erkent dat het loyaliteitsprogramma en de kaart persoonlijk zijn en gereserveerd zijn voor personen voor hun eigen en niet-professionele gebruik. Ze kunnen niet worden overgedragen en de loyaliteitskaart is geenszins een betaalkaart. U stemt ermee in dat Wij het loyaliteitsprogramma te allen tijde en om welke reden dan ook mogen wijzigen of opschorten.

Indien u gekozen hebt om verbinding te maken met behulp van uw Facebook-, Google- of Twitteraccount om toegang te krijgen tot de account, zal aan u worden gevraagd om in te loggen met uw Facebook-, Google- of Twitterwachtwoord. In alle andere gevallen, zal aan u worden gevraagd om in te loggen met uw e-mailadres en het wachtwoord dat u hebt gekozen.

U stemt ermee in om Ons onmiddellijk op de hoogte te stellen via info@stadshart.nl van elk onbevoegd gebruik van uw account om toegang te krijgen tot de Services.

Indien u zich alleen op ons loyaliteitsprogramma wilt inschrijven zonder een account bij Ons te creëren voor andere Services die via onze mobiele applicaties of websites worden aangeboden, of indien u wilt profiteren van een fysieke loyaliteitskaart, dan verwijzen Wij u naar de specifieke bepalingen met betrekking tot het creëren van een loyaliteitskaart ("Specifieke bepalingen die gelden voor onze Loyaliteitsprogrammaservice en fysieke loyaliteitskaart").

3. Externe links en content

Wij kunnen hypertekstlinks naar websites van derden of Internetbronnen voorstellen vanuit de Services of vanuit de berichten die u ontvangt van de Services. Wij hebben geen zeggenschap over deze websites of internetbronnen.

U erkent uitdrukkelijk dat Wij in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor enige informatie, content, producten, services of materialen die beschikbaar zijn op websites of internetbronnen van derden, noch voor een vermeende of daadwerkelijke schade die voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van dergelijke informatie, content, producten, services of materialen die beschikbaar zijn op websites of internetbronnen van derden.

4. Privacy en bescherming van persoonsgegevens

Indien u de Services gebruikt, zullen Wij u vragen om uw persoonsgegevens of persoonlijke informatie te verstrekken om de Services te bieden die vereisen dat u wordt geauthentiseerd, en om onze commerciële relatie te beheren en verbeteren, een en ander zoals omschreven in ons Privacybeleid. Sommige informatie is nodig voor het verstrekken en beheren van de Services, terwijl andere informatie Ons in staat stelt om u beter te leren kennen en op basis daarvan onze Services aan te passen aan uw behoeften.

U hebt recht op toegang tot, rectificatie van, en verweer tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door contact op te nemen met info@stadshart.nl.

Persoonsgegevens die u naar ons verzonden heeft,  kunnen worden doorgegeven aan onze partners, gelieerde bedrijven, betrouwbare dienstverleners, wettelijke of regelgevende instanties, een ander zoals omschreven in ons Privacybeleid. Wij zorgen ervoor dat uw gegevens die door Ons en de andere ontvangers zijn verwerkt, vertrouwelijk worden behandeld en worden beschermd tegen ongeoorloofde toegang, verlies of vernietiging.

Houd u er rekening mee dat voor bepaalde soorten verwerking uw voorafgaande toestemming vereist is (d.w.z.  het verzenden van marketingmaterialen waarvan Wij denken dat ze voor u interessant kunnen zijn en geolocatie).

Voor meer informatie over de bescherming van uw privacy en de verwerking van uw persoonsgegevens door Ons, verwijzen Wij u naar ons Privacybeleid.

5. Intellectueel Eigendom

5.1 Onze content

De Services, waaronder begrepen alle software die gebruikt wordt in verband met de Services, en al hun content (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, teksten, redactionele content, database, pagina-ontwerp, besturingssoftware, foto's, beelden, afbeeldingen, video's, geluiden, kaarten, logo's, handelsmerken, informatie en allerlei soorten elementen waaruit de Services bestaan) (gezamenlijk 'de Content') zijn beschermd door toepasselijke wetgeving inzake auteursrechten, copyrights, handelsmerken, dienstmerken, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten en worden door Ons in eigendom gehouden of gecontroleerd, of zijn aan of door Ons in licentie gegeven.

Wij verlenen u een persoonlijke, niet-exclusieve, wereldwijde, niet-overdraagbare, beperkte, royaltyvrije en herroepbare licentie voor toegang tot en gebruik van de Services, echter uitsluitend voor persoonlijk gebruik op elke computer of mobiel apparaat, voor de duur van uw gebruik van de Services.

Behoudens voor zover toegestaan onder toepasselijke wetgeving of voor zover anders is bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden, mogen de Services en de Content geheel, noch gedeeltelijk worden gekopieerd, weergegeven, gereproduceerd, hergebruikt, heruitgegeven, gepost, getoond in het openbaar of uitgevoerd, overgedragen, aangepast , vertaald, gebruikt om afgeleide werken te creëren,  verkocht, overgedragen, gesublicentieerd, onderworpen aan reverse engineering of reverse-samenstelling, of geheel of gedeeltelijk worden weergegeven of verspreid in enig medium

Niet-naleving van deze bepalingen vormt een inbreuk en kan leiden tot burgerlijke en/of strafrechtelijke sancties. Wij of onze licentiegevers behouden ons/zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen elke persoon die niet voldoet aan deze bepalingen.

5.2 Uw Content

U kunt informatie, teksten, redactionele content, foto's, beelden, afbeeldingen, video's, geluiden, boodschappen, logo's, handelsmerken en alle soorten materialen die u indient, opslaat of deelt tijdens het gebruik van de Services (tezamen "Uw Content") genereren, posten, uploaden, toevoegen, indienen of beschikbaar stellen via de Services.

U behoudt het eigendomsrecht en alle andere rechten die u op Uw Content hebt. Door het genereren, plaatsen, uploaden, toevoegen, indienen of beschikbaar maken van Uw Content  via de Services, komt u echter overeen om Ons en met Ons gelieerde bedrijven een wereldwijde, royaltyvrije, niet-exclusieve, sublicentieerbare en overdraagbare licentie te geven om Uw Content te gebruiken, te reproduceren, weer te geven, in het openbaar te tonen, te publiceren, aan te passen, een andere format te geven, te exploiteren en te vertalen in elk medium en in verband met de Services. Deze licentie blijft van kracht tot een periode van één jaar is verstreken na de sluiting van uw account, ongeacht de reden van een dergelijke sluiting.

6. Uw verantwoordelijkheden

6.1 Content en gedrag van de gebruiker

Functionaliteiten van de Services bieden u de mogelijkheid om Uw Content en informatie via de Services te delen, met inbegrip van het delen van informatie op sociale netwerken. U bent en blijft echter in alle omstandigheden zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van de Services en voor al Uw Content. 
U stemt ermee in om niets van Uw Content of de Services voor onwettige of ongepaste doeleinden te gebruiken, waaronder, maar niet beperkt tot:

Uw Content die op de Services is geplaatst wordt niet door Ons gecontroleerd. Wij behouden Ons echter het recht voor, maar zijn niet verplicht, om Uw Content te beoordelen en geheel naar eigen goeddunken delen van Uw Content die niet voldoen aan deze Gebruikersvoorwaarden te verwijderen. Wij controleren of beperken ook geen berichten tussen gebruikers via de Services.

U erkent uitdrukkelijk dat u, indien u toegang zoekt tot de Services, blootgesteld kunt worden aan content, goederen of services die u als onjuist, onnauwkeurig, misleidend, lasterlijk, obsceen of anderszins aanstootgevend zou kunnen beschouwen. Voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving stemt u ermee in dat

Wij niet aansprakelijk zijn voor enige actie met betrekking tot dergelijke content op de Services. Indien u echter onwettige content ontdekt, verzoeken Wij u om dit aan Ons te melden via info@stadshart.nl.

Niet-naleving van deze Gebruiksvoorwaarden kan resulteren in een waarschuwing en/of onmiddellijke schorsing of sluiting van uw account zonder voorafgaande kennisgeving, onverminderd eventuele juridische acties die zouden kunnen worden ondernomen.

6.2 Uw aansprakelijkheid.

U bent volledig verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoorden en account-identificatiecodes. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik van uw account door een onbevoegde derde. U bent ook verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account. Wij raden u aan om een sterk wachtwoord te kiezen en uw wachtwoord regelmatig te wijzigen om de risico's van onbevoegde toegang tot uw account te beperken.

U bent en blijft in alle omstandigheden als enige verantwoordelijk voor Uw Content die u naar de Services zendt, uw gebruik van de Services en alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account. U bent dus verantwoordelijk voor het correct configureren of nemen van alle passende maatregelen om een passende beveiliging, bescherming en back-up van Uw Content, met inbegrip van uw eigen gegevens en/of software die op uw computer en/of mobiele apparaat zijn opgeslagen, te waarborgen voor het geval er aanvallen op worden uitgevoerd.

U begrijpt en aanvaardt dat het toegang krijgen tot, downloaden of anderszins verkrijgen van informatie en materialen of gegevens met behulp van de Services geheel voor uw eigen verantwoordelijkheid en risico is en dat - voor zover toegestaan onder het toepasselijke recht - uzelf verantwoordelijk bent voor eventuele schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens als gevolg van  het downloaden van deze informatie, materialen of gegevens.

U moet zorgen voor alle apparatuur (met inbegrip van de computer, het mobiele apparaat, etc.) voor toegang tot en gebruik van de Services, in overeenstemming met  toepasselijke wet- en regelgeving, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, wetgeving inzake intellectuele eigendomsrechten.

7. Onze verantwoordelijkheden

De door Ons geleverde Services zijn uitsluitend bestemd voor informatieve doeleinden. Hoewel alle redelijke inspanningen worden geleverd om ervoor te zorgen dat de Content van de Services actueel, juist, volledig en up-to-date is, worden de Services door Ons geleverd op basis van 'zoals deze beschikbaar zijn', zonder enige garanties. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van de Services voor uw eigen risico is.

Voor zover toegestaan onder toepasselijke wetgeving zijn Wij niet aansprakelijk voor (i) schade, verlies of eventuele gevolgen die voortvloeien uit enig gebruik van de Services of de Content ervan, of voor Uw Content die u op de Services kunt zetten, en (ii) voor enige gevolgschade of verlies, alsmede eventuele immateriële schade, schade door verlies van winst, omzet, het gebruik of gegevens voortvloeiend uit het gebruik of de werking van de Services.

U erkent uitdrukkelijk dat (i) de Services niet vrij zijn van fouten of virussen, (ii) aan de verbinding met de Services de risico's zijn verbonden die inherent zijn aan elke verbinding met en overdracht via het internet en mobiele telefoonnetwerken, met name met betrekking tot de snelheid van de gegevensoverdracht, de responstijd bij verzoeken om inlichtingen of advies en technische prestaties, (iii) Wij geen zeggenschap hebben over netwerken of websites van derden die u tijdens uw gebruik van de Services benadert, (iv) voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, zijn Wij niet aansprakelijk voor enig verlies van gegevens, enig verzuim om op te slaan, enige foutieve of niet-tijdige levering van gegevens of materialen via de Services, en (v) Wij voor zover toegestaan onder toepasselijke wetgeving alle garanties, uitdrukkelijk of stilzwijgend, met inbegrip van garanties van handelskwaliteit/bevredigende kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel of een bepaalde behoefte van de Content en de Services, afwijzen.

8. Specifieke bepalingen die van toepassing zijn op onze Loyaliteitsprogrammaservice en fysieke loyaliteitskaart

Ons loyaliteitsprogramma is gratis en biedt u de mogelijkheid om te profiteren van aanbiedingen, promoties en informatie met betrekking tot ons loyaliteitsprogramma zoals nader omschreven op onze website.
Om te kunnen profiteren van ons loyaliteitsprogramma dient u een specifieke account bij Ons aan te maken zoals hieronder beschreven. Indien u wilt profiteren van een gedematerialiseerde versie van de loyaliteitskaart en/of van andere Services die door Ons worden aangeboden via onze mobiele applicaties of websites, met inbegrip van het loyaliteitsprogramma, wijzen Wij u op de algemene voorwaarden met betrekking tot de registratie en account hierboven ("Registratie en Account").
Ons loyaliteitsprogramma en de fysieke loyaliteitskaart worden op verzoek aan u ter beschikking gesteld door middel van één van de volgende opties:

Indien u na het aanmaken van de loyaliteitskaart besluit om te profiteren van onze andere Services of van een gedematerialiseerde versie van de loyaliteitskaart, verwijzen Wij u naar de algemene voorwaarden hierboven met betrekking tot de registratie en account  ("Registratie en Account"), met name met betrekking tot de manier om een account aan te maken met behulp van de referenties van de loyaliteitskaart die Wij al aan u hebben verstrekt.

U gaat ermee akkoord om in alle gevallen juiste en volledige informatie aan Ons te verstrekken en deze informatie te actualiseren zo vaak dat nodig is.

U erkent dat het loyaliteitsprogramma en de kaart persoonlijk zijn en gereserveerd zijn voor personen voor hun eigen en niet-professionele gebruik. Ze kunnen niet worden overgedragen en de loyaliteitskaart is in geen enkel opzicht een betaalkaart. U bent volledig verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw wachtwoorden en accountcodes. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik van uw account door een onbevoegde derde. U bent ook verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account. U stemt ermee in om Ons onmiddellijk op de hoogte te stellen op info@stadshart.nl van elk onbevoegd gebruik van uw account om toegang te krijgen tot de Services.

U stemt ermee in dat Wij het loyaliteitsprogramma te allen tijde en om welke reden dan ook vrijelijk kunnen wijzigen of opschorten.

Het systeem in de loyaliteitskaart is gebaseerd op RFID (Radio Frequency Identification) technologie. Bij RFID wordt gebruik gemaakt van elektromagnetische velden om gegevens over te dragen voor het automatisch identificeren en volgen van tags die bij de loyaliteitskaart horen. Indien dit proces u niet past, kunt u gebruik maken van de gedematerialiseerde versie van de loyaliteitskaart die verkrijgbaar is via onze mobiele applicatie.

9. Specifieke bepalingen voor geolocatie

9.1 'Meet My Friends' Service

Wij bieden een service met de naam 'Meet My Friends' via een aantal van onze mobiele applicaties. U hebt toegang tot deze Service indien u een account bij Ons hebt aangemaakt, maar alleen via uw mobiele apparaat. Voor meer informatie over de registratie, zie de algemene voorwaarden met betrekking tot de registratie en account hierboven ("Registratie en Account").

De 'Meet My Friends' Service biedt haar gebruikers de mogelijkheid om hun locatie binnen ons winkelcentrum te delen met hun vrienden die ook gebruik maken van de 'Meet My Friends' Service. Gebruikers kunnen het winkelcentrum op deze wijze afzonderlijk  bezoeken, terwijl ze weten waar hun vrienden zijn om ze vervolgens te ontmoeten op een specifieke locatie of een ontmoetingsplaats voor te stellen. Daarnaast kunt u via de 'Meet My Friends' Service van tijd tot tijd ook de locatie bepalen van een aantal van onze werknemers of leveranciers die belast zijn met specifieke opdrachten in het winkelcentrum (bv. persoonlijke winkelassistenten, koks die belast zijn met kooklessen).

Om op de kaart gelokaliseerd worden, zult u de Bluetooth-functie op uw mobiel apparaat moeten activeren. Indien u alleen op de kaart wilt kijken of naar de locatie van uw contacten, is de activering van de Bluetooth-functie niet vereist.
De eerste keer dat u verbinding maakt met de 'Meet My Friends' Service, zullen Wij u om toestemming vragen om de geolocatie van uw mobiele apparaat in te schakelen en de gegevens over uw geolocatie te delen.

Indien u de geolocatie van uw mobiele apparaat inschakelt en het delen van de gegevens over uw geolocatie accepteert, zal dit onmiddellijk van kracht zijn en ook voor eventuele verdere verbindingen, behalve indien u gebruik maakt van de functie 'zichtbaar/niet zichtbaar' die direct op de kaart beschikbaar is om uw instellingen voor geolocatie tijdelijk te wijzigen. U kunt uw instellingen voor geolocatie ook permanent uitschakelen op elk gewenst moment.

Indien u uw Facebook-, Google- of Twitteraccount hebt gebruikt om uw account bij Ons aan te maken, zult u in staat zijn om uw contacten van deze sociale netwerken die ook gebruik maken van de 'Meet My Friends' Service te lokaliseren en hen te vragen om hun respectieve locaties bekend te maken.

Houd er rekening mee dat gebruikers van de 'Meet My Friends' Service standaard zichtbaar zijn voor andere gebruikers van de 'Meet My Friends' Service. U kunt echter alle regels voor het delen van uw locatie configureren via de instellingen van uw account door te kiezen voor een van de volgende opties:

De vertrouwelijkheidsparameters die u hebt ingesteld zullen worden geregistreerd en telkens wanneer u de mobiele applicatie gebruikt van toepassing zijn. Bovendien zult u te allen tijde direct toegang hebben tot een optie 'zichtbaar/onzichtbaar' op de kaart om de vertrouwelijkheidsinstellingen voor de duur van de huidige sessie te wijzigen.

U kunt uw locatie niet delen buiten ons winkelcentrum. De locatie optie wordt geactiveerd door de bakens die alleen in de gemeenschappelijke ruimtes van het winkelcentrum zijn geïnstalleerd.

Gelet op het voorgaande gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat sommige functies van de 'Meet My Friends' Service zijn gebaseerd op geolocatiegegevens, met name de geografische positie van uw mobiele apparaat binnen ons winkelcentrum.

Daarom kan het zijn dat voor de levering van de Meet My Friend Services sommige functionaliteiten van de Service vereisen dat gegevens over uw geolocatie naar Ons worden verzonden en dat deze gegevens over uw geolocatie worden gedeeld met alle andere gebruikers van de Services of alleen met uw contacten, afhankelijk van de manier waarop u de Service hebt geconfigureerd.

Indien u akkoord gaat met de geolocalisering van uw mobiele apparaat en het delen van gegevens over uw geolocatie, gaat u akkoord met het gebruik van en het delen van de gegevens van uw geolocatie met de andere gebruikers, zoals hierboven beschreven, en derden. Voor nadere informatie verwijzen Wij u naar ons Privacybeleid.

9.2 Andere Services.

Informatie met betrekking tot uw locatie binnen ons winkelcentrum kan na uw voorafgaande goedkeuring door Ons worden verzameld en verwerkt, terwijl u op onze mobiele applicaties wordt geauthentiseerd om de frequentie en eventueel de duur van uw bezoeken en routes in ons winkelcentrum te meten. Op basis van de frequentie, de eventuele duur en routes, zullen Wij na uw voorafgaande toestemming te hebben verkregen loyaliteitsvoordelen en promotionele materialen aan u verstrekken.

De eerste keer dat u zich authentiseert op onze mobiele applicatie, zullen Wij uw toestemming vragen om de geolocatie van uw mobiele apparaat in te schakelen. Indien u de geolocatie van uw mobiele apparaat accepteert, zal dit onmiddellijk van kracht zijn en ook voor eventuele verdere verbindingen met onze mobiele applicatie en voor alle verdere bezoeken in ons winkelcentrum. U kunt de geolocatie van uw mobiele apparaat op elk gewenst moment via uw mobiele instellingen uitschakelen.

Indien u akkoord gaat met de geolocalisering van uw mobiele apparaat en het delen van gegevens over uw geolocatie, gaat u akkoord met het gebruik van en het delen van de gegevens van uw geolocatie met derden. Voor nadere informatie verwijzen Wij u naar ons Privacybeleid.

10. Overdracht

Wij hebben het recht om al onze rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Gebruiksvoorwaarden aan een derde over te dragen, te cederen of te delegeren.

11. Scheidbaarheid

Als enig deel van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig, nietig of om enige reden niet afdwingbaar is, dan zullen deze Gebruiksvoorwaarden scheidbaar worden geacht en zal het resterende deel ervan volledig van kracht blijven.

12. Updates van de Gebruiksvoorwaarden

Wij kunnen deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd herzien of actualiseren. Wij zullen u op de hoogte houden via de Services en u om uw toestemming vragen indien van toepassing.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het recht van het land waarin Wij zijn geregistreerd en zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank Amsterdam.